Polskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Trychologii

Polskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Trychologii
Rejestracja w KRS nr 592341 w dn. 21 XII 2015

Celem nadrzędnym Polskiego Towarzystwa na rzecz Rozwoju Trychologii – PTRRT są szerokie działania na rzecz popularyzowania i rozwoju wiedzy o trychologii i najnowszych osiągnięciach naukowych w tym zakresie.

Działania, które pragniemy podejmować na rzecz rozwoju trychologii w Polsce zamierzamy osiągać przede wszystkim poprzez nawiązanie i rozwijanie współpracy tak z krajowym, jak i światowym środowiskiem naukowym oraz z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi. Już w tej chwili możemy pochwalić się nawiązaniem współpracy ze Stowarzyszeniem Trychologicznym na Ukrainie oraz kilkoma ośrodkami naukowymi w Rosji, Gruzji , Białorusi i Ukrainie.

Organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie wymiany informacji dotyczących najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie trychologii jest priorytetem PTRRT. Jest to bowiem element wpływający w dużym stopniu na kształtowanie standardów najwyższej jakości świadczonych usług, wiedzy i umiejętności osób zajmujących się na co dzień praktyką trychologiczną.

Naszym zadaniem jest także ochrona praw środowiska trychologów poprzez podejmowanie działań na rzecz zainicjowania ogólnopolskiej dyskusji w kwestii potrzeby wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu trychologa.

Bardzo ważnym elementem w obszarze regulacji prawnych jest stworzenie standardów określających odpowiedni poziom wykształcenia zawodowego trychologa.

Pod patronatem PTRRT prowadzone są szkolenia zapewniające holistyczne spojrzenie na trychologię, jako naukę interdyscyplinarną, przekazujące rzetelną wiedzę opartą na Ewidence Base Medicine, popartą bogatym doświadczeniem i kwalifikacjami wykładowców.

Dążeniem stowarzyszenia jest także kształtowanie standardów etycznych i zasad dobrej praktyki obowiązujących osoby wykonujące zawód trychologa, w tym także przeciwdziałanie agresywnej i wprowadzającej w błąd reklamie osób, zabiegów i produktów trychologicznych. Ważnym elementem staje się tez weryfikacja kwalifikacji zawodowych osób już zajmujących się trychologią. Spotykamy się bowiem z nadużywaniem tytułów naukowych oraz mocno przesadzonymi informacjami w zakresie specjalizacji i posiadanych umiejętności praktykujących trychologów. Jednym z ważniejszych założeń działalności PTRRT jest ustanowienie i prowadzenie systemu certyfikowania przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu trychologii. Certyfikacja jest narzędziem zapewniającym klientom gabinetów trychologicznych korzystanie z usług na stałym wysokim poziomie, wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę.

Ogromne zróżnicowanie poziomu wykształcenia obecnych trychologów przyczynia się do mocnego rozproszenia środowiska trychologicznego. PTRRT pragnie wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do integracji środowiska trychologów, głównie poprzez udzielanie pomocy merytorycznej oraz praktycznej słuchaczom kursów trychologicznych, organizację praktyk zawodowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez prowadzenie kształcenia ustawicznego na różnych poziomach dla osób już pracujących w gabinetach trychologicznych.

Szczególną wagę zarząd PTRRT przywiązuje do organizowania konferencji, seminariów, pokazów, wykładów i eventów o charakterze otwartym nie tylko dla swoich członków. Pierwsze międzynarodowe spotkanie o charakterze naukowym, do którego trwają mocne przygotowania proponujemy już na początku 2017 roku, o którym szeroko będziemy informować całe środowisko trychologiczne.

W dużym stopniu PTRRT pragnie także inicjować i wspierać podstawowe badania naukowe z dziedziny trychologii oraz dziedzin pokrewnych oraz wspierać działalność innowacyjną m.in. poprzez ustanawianie stypendiów i nagród dla studentów i naukowców, realizujących innowacyjne badania w zakresie trychologii.

Zapraszamy gabinety, producentów i importerów produktów trychologicznych a także trychologów do rejestracji w bazie rejestrów branżowych, która ma służyć pomocą w nawiązywaniu współpracy pomiędzy określonymi firmami, ośrodkami oraz specjalistami w branży trychologicznej w Polsce i poza granicami naszego kraju.

Zapraszamy osoby chętne do współpracy- nie musisz być członkiem PTRRT, żeby działać na rzecz rozwoju trychologii w Polsce!

Małgorzata Garlacz
Prezes Zarządu

Czytaj więcej: www.stowarzyszenietrychologiczne.pl