Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Beauty Management Sp. z o.o., ul. Zaborowska 15/13 z siedzibą w Warszawie 

Niniejsza polityka prywatności witryny (“Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy informacje dotyczące użytkownika (“Dane osobowe”), które możemy uzyskać za pośrednictwem  witryny www.trycholog.info oraz trychomapa.pl (dalej „Beauty Management”). Serwis Beauty Management przetwarza twoje dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Beauty Management Sp. z o.o., ul. Zaborowska 15/13 z siedzibą w Warszawie, NIP 5223082486, KRS 0000660827, adres e-mail: wspolpraca@beautymanagement.pl, tel.:+48 604 066 668

 1. Dane kontaktowe administratora danych

Z administratorem można się skontaktować poprzez:

 • adres email wspolpraca@beautymanagement.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 604 066 668
 • pisemnie na adres: ul. Zaborowska 15/13, 01-462 Warszawa

3.Cele są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Beauty Management w tym do:

 • dokonywania transakcji i płatności za usługi sprzedane przez Beauty Management
 • realizacji zawartych umów
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • obsługa próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Serwisu
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową
 • prowadzenie analiz statystycznych;

Zgody marketingowe (dalej „Zgoda” lub „Zgody”)

Na podstawie Pani/Pana zgody, przetwarzamy udostępnione dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego w szczególności w celu przesłania informacji handlowych z ofertą Beauty Management drogą elektroniczną

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan swojej zgody.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 • przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,

Pani/Pana dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 1. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

Możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług informatycznych;
 • dostawcom usług płatniczych/bankowych;

Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznym.

Zapewniamy, że dostęp osób trzecich – prywatnych osób prawnych – do Pani/Pana danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

 1. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak została wyrażona,  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan swojej zgody.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 1. Cookies

Podczas korzystania z strony w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie, do których dostęp nie wymaga logowania.

Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze stron www.trycholog.info oraz trychomapa.pl  użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

 1. Postanowienia dodatkowe

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adresy kontaktowe podane w pkt. 2 niniejszej polityki.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Sklepu. Zmiany będą wprowadzane w sposób nie naruszający zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników.