Regulamin serwisu

REGULAMIN

§1.    Postanowienia ogólne i definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Serwisie internetowym Beauty Management znajdującym się pod adresem elektronicznym www.trycholog.info oraz trychomapa.pl.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  a w szczególności przepisy:
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);

3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

a. Usługodawca – Beauty Management Sp. z o.o., ul. Zaborowska 15/13 z siedzibą w Warszawie  (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zaborowska 15/13, 01-462 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660827; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł.; NIP: 5223082486; REGON: 366444680.; adres poczty elektronicznej: wspolpraca@beautymanagement.pl, telefon: +48 604 066 668 dokonująca za pomocą Serwisu Beauty Management sprzedaży Usług na odległość.
b. Umowa – umowa świadczenia Usługi publikacji Wizytówki zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony na odległość.
c. Strony – Zamawiający i Usługodawca.
d. Serwis Beauty Management  (dalej „Serwis” lub „Beauty Management”- zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet prowadzona przez Beauty Management, umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz Usług, dostępna na stronie internetowej pod adresem; www.trycholog.info oraz trychomapa.pl.
e. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Beauty Management  prowadzi Serwis, działające w domenie: www.trycholog.info oraz trychomapa.pl.
f. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która jest Trychologiem i korzysta z Usług Serwisu w związku z jej działalnością zawodową.
g. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu Internetowego.
h. Zamówienie – oferta Usługobiorcy nabycia Usługi, zgodnie z wyborem dokonywanym na stronach Beauty Management   przy użyciu Formularza z określeniem sposobu Płatności.
i. Formularz – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę na stronach www.trychomapa.pl, za pomocą którego Usługobiorca wybiera Usługę będącą przedmiotem Zamówienia.
j. Usługa – usługa publikacji Wizytówki świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego na stronach internetowych Serwisu przez na indywidualne żądanie Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie
k. Wizytówka – W ramach Usług świadczonych w Serwisie możliwe jest zamieszczanie i publikowanie wizytówki Trychologa (dalej: Wizytówka) w wersji podstawowej oraz płatnej rozszerzonej zawierającej informacje o Trychologu i miejscu wykonywania działalności zawodowej.
l. Trycholog – osoba, zajmująca się schorzeniami skóry głowy i włosów, której Wizytówka może zostać opublikowana na stronach Serwisu.
ł. Cena – cena Usługi brutto, umieszczona obok informacji o Usłudze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
m. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen zakupionych Usług objętych Zamówieniem pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.

§2.      Świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Zawieranie Umów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego stron internetowych Beauty Management, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:

a. możliwość przeglądania, wyszukiwania treści zamieszczonych w Serwisie, w tym wyszukiwania Trychologów,
b. możliwość zamawiania przez Trychologów Wizytówek, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W celu właściwego korzystania ze stron internetowych Serwisu, Usługobiorca powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w tym przed złożeniem Zamówienia Wizytówki, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu dostępnym na stronach Serwisu www.trycholog.info oraz trychomapa.pl.

§3. Zawarcie Umowy

 1. Usługobiorca zamawia Wizytówkę Trychologa korzystając z Formularza dostępnego na stronie internetowej www.trychomapa.pl.
 2. W celu dokonania Zamówienia Wizytówki należy wypełnić Formularz poprzez uzupełnienie wszystkich pół Formularza oznaczonych jako wymagane, w szczególności osoba z zamawiająca Wizytówkę Trychologa, zarówno w wersji podstawowej jak i rozszerzonej płatnej, zobowiązana jest do podania danych ją identyfikujących takich jak:

a. Dla wersji podstawowej: 

 • imię i nazwisko,
 • specjalizacja,
 • datę, od kiedy zajmuje się trychologią,
 • nazwa i adres miejsca, gdzie świadczy usługi trychologiczne (jeżeli jest i ma zgodę)
 • logotyp (jeżeli jest i ma zgodę)
 • strona www miejsca/salonu (jeżeli jest i ma zgodę)

b. Dla wersji rozszerzonej:

 • imię i nazwisko,
 • specjalizacja,
 • datę, od kiedy zajmuje się trychologią,
 • swoje zdjęcie,
 • opis osoby/swojego doświadczenia/świadczonych usług
 • nazwa i adres miejsca, gdzie świadczy usługi trychologiczne (jeżeli jest i ma zgodę)
 • logotyp (jeżeli jest i ma zgodę)
 • strona www miejsca/salonu (jeżeli jest i ma zgodę)

3. W ramach Usługi Wizytówki Usługobiorca może zamieścić w Serwisie swoje zdjęcie profilowe przedstawiające wyłącznie jego wizerunek, co wymaga wyrażenia przez Usługobiorcę wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciu profilowym przez Serwis oraz rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego wizerunku w sieci Internet. Brak wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciu profilowym oraz rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego wizerunku w sieci Internet uniemożliwia zamieszczenie zdjęcia profilowego. Zamieszczenie zdjęcia profilowego jest dobrowolne i nie jest konieczne do zamówienia Wizytówki. Niedozwolone jest korzystanie z cudzego wizerunku.

4. Serwis jest uprawniony do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez osobę zamawiającą Wizytówkę Trychologa w celu ustalenia czy dane te są zgodne z prawdą. Osoba zamawiająca Wizytówkę jest zobowiązana do umożliwienia Beauty Management  przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Beauty Management. W przypadku braku przekazania powyższych informacji lub wyjaśnień, bądź stwierdzenia nieprawdziwości informacji przekazanych przez osobę, która zamówiła Wizytówkę Serwis może odmówić opublikowania informacji na temat Trychologa, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć.  

5. Beauty Management dokłada starań, aby weryfikacja danych, o której mowa w ust. 4 powyżej, nastąpiła bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia Zamówienia Wizytówki w Serwisie. Brak przekazania danych, niezbędnych do weryfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem lub niedostarczenie zgody, której mowa w ust. 8 poniżej, skutkuje brakiem możliwości publikacji Wizytówki w Serwisie. W takim przypadku osobie, która złożyła Zamówienie na publikację Wizytówki i ją wcześniej opłaciła, Beauty Management zwróci wpłaconą wcześniej kwotę.

6. Zamówienie Wizytówki tak wersji podstawowej jak i rozszerzonej wymaga podania danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, w tym danych o firmie, w której Trycholog świadczy swoje usługi (Gabinet). Wypełniając Formularz Zamówienia Usługobiorca musi zaznaczyć odpowiednie okienko, iż jest zamawia Wizytówkę jako właściciel Gabinetu albo pracownik, w którym świadczy Usługi.

7. W przypadku, gdy Usługobiorca zaznaczy, że jest właścicielem Gabinetu zobowiązany będzie do podania prawdziwych danych identyfikujących Gabinet jako firmę, której jest właścicielem w tym danych teleadresowych i numeru NIP.

8. Podając dane Gabinetu, gdy Trycholog jest jej pracownikiem, zobowiązany jest posiadać uprzednią zgodę właściciela Gabinetu na przekazanie danych tego Gabinetu i publikację ich w Serwisie (w tym zgody na publikację loga Gabinetu) i dołączenie lub przesłanie utrwalonej zgody Beauty Management za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej. Nieprzesłanie zgody w powyższym zakresie uniemożliwia realizację Zamówienia i publikację zamówionej przez Trychologa Wizytówki.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości informacji przekazanych przez osobę, która złożyła Zamówienie na Wizytówkę Trychologa zarówno jako właściciel Gabinetu jak i pracownik, Serwis może odmówić opublikowania informacji na temat Trychologa, w tym zdjęcia, o opublikowane usunąć.  

10. Na wypadek jakichkolwiek roszczeń właściciela Gabinetu, którego dane zostały podane przez osobę zamawiającą Wizytówkę Trychologa wobec Beauty Management związanych z naruszeniem zobowiązania, o którym mowa w pkt 5-8 powyżej, lub dotyczących prawidłowości albo prawdziwości podanych danych (w tym osobowych) oraz zgody Usługobiorca zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Beauty Management z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

11. Zamówienie Wizytówki Trychologa w Serwisie Beauty Management wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez Usługobiorcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia publikację Wizytówki w Serwisie.

12. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia Wizytówki oraz naciśnięciu na przycisk „Wyślij”, na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zostanie wysłana przez Serwis wiadomość elektroniczna z linkiem aktywacyjnym, którego naciśnięcie potwierdza chęć zamówienia Wizytówki Trychologa w Serwisie.

13. Umowa o świadczenie Usługi publikacji Wizytówki Trychologa w Serwisie zostaje zawarta z chwilą, w której Usługobiorca poprzez naciśnięcie linku aktywacyjnego, potwierdza chęć zamówienia Wizytówki Trychologa w Serwisie.

14. W przypadku zmiany danych, osoba która dokonała rejestracji w Serwisie Internetowym, powinna dokonać aktualizacji danych zamieszczonych na Wizytówce. Beauty Management zapewnia każdemu posiadaczowi Wizytówki dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Wszelkie zgłoszenia w tym zakresie można zgłaszać na adres e-mail: marketing@trycholog.info.

15. Ważność wizytówki w wersji rozszerzonej (opłaconej) wynosi 3 lata – od momentu publikacji jej na stronie Serwisu.

§4. Inne Usługi Beauty Management

 1. W ramach Usług świadczonych przez Beauty Management w Serwisie, poza Usługą publikacji na stronach Serwisu Wizytówki możliwe są także inne formy współpracy:

a. artykuł merytoryczny – studium przypadku, metodyka terapii,
b. wywiad miesiąca,
c. artykuł sponsorowany,
d. banery reklamowe,
e. prezentacja marki, produktu lub usługi,
f. prezentacja trychologa w postaci trychowizytówki,
g. patronat wydarzenia,
h. akcje niestandardowe.

2. Usługi opisane w ust. 1 w pkt a-h są świadczone są przez Beauty Management na podstawie odrębnych ustaleń określających warunki ich świadczenia. Firmy i osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie usług wskazanych w ust. 1 pkt a-h mogą kierować zapytania ofertowe na adres e-mail: marketing@trycholog.info. Umowy świadczenia w/w usług są zawierane przez zainteresowane strony w drodze wzajemnych negocjacji.

§5.     Płatności za Towary i Usług

 1. Płatności za Wizytówki można dokonać w następujący sposób – płatność elektroniczna kartą płatniczą (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 Płatność powinna być dokonana bezpośrednio po naciśnięciu na przycisk „Zapłać” w celu zamówienia Wizytówki. Płatności obsługiwane są przez p Serwis Przelewy24. Serwis Przelewy 24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

§6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Usług Beauty Management mogą być zgłaszane:

a. na piśmie, na adres Sprzedawcy: ul. Zaborowska 15/13, 01-462 Warszawa,
b. pocztą elektroniczną, na adres: marketing@trycholog.info

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

3. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Beauty Management Sp. z o.o., ul. Zaborowska 15/13 z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie zawiera Polityka Prywatności umieszczona na stronach internetowych Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności”.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednie przepisy prawa.
 3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronach internetowych: www.trycholog.info oraz trychomapa.pl.  
 5. Każdy Usługobiorca Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 6. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu w sposób o jakim poniżej.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu O zmianach poinformuje Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości udostępnionego adres e-mail.
 8. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadamia Usługobiorców na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronach internetowych: www.trycholog.info oraz trychomapa.pl.